top of page

Strategiarbete och kunskapsutveckling

Visit The Future 

Under perioden 2016 - 2020 arbetade Svensk Turism tillsammans med Tillväxtverket med kunskapsutveckling utifrån konceptet Visit the Future. Projektet startades utifrån återkommande diskussioner kring globala trender och pågående stora strukturförändringar i Sverige och omvärlden och behovet av att synliggöra och hantera dessa i den strategiska planeringen av den svenska besöksnäringen. Ambitionen med arbetet var att kunna bistå med fakta och ny kunskap, inspiration och strategiunderlag för kommande beslut, handlingsplaner, projekt och insatser på olika nivåer och hos olika aktörer inom besöksnäringen.

​Projektet avslutades 2020 och har resulterat i en omfattande konsultrapport ”Plattform 2030 - underlag till svensk turismindustris strategiska utveckling” som spänner över många olika kompetensområden som är viktiga för framtidens besöksnäring.

 

Rapporten utgör inte en färdig strategi utan är ett underlag för ett fortsatt strategiskt utvecklingsarbete.

Visit the Future

Strategi 2020

Sommaren 2010 lanserades "Nationell strategi för svensk besöksnäring 2020". Visionen var att uppnå en fördubbling på tio år d.v.s. fram till 2020.  Under 2015 genomförde Svensk Turism en halvtidsanalys av strategin för att sammanfatta de fem första årens stora förändringar och prioritera kommande insatser.

Tidslinje för Svensk Turisms strategiarbete och kunskapsutveckling

2010
2015
2016
2017
2020
Ny fas: Visit the Future 2.0
Tillväxtverket
Pilotprojekt
2018-2020

Tryck på knapparna för att läsa mer.

bottom of page