Visit The Future

- projektet är avslutat och nu börjar det viktiga arbetet framåt.

I två projekt under fyra år har Svensk Turism i samarbete med Tillväxtverket arbetat med kunskapsutveckling utifrån konceptet Visit the Future. Projekten har varit starten på en resa för att identifiera och beskriva besöksnäringens utmaningar och möjligheter inför framtiden. Arbetet har drivits under projektledning av Svensk Destinationsutveckling

 

Projektet startades utifrån återkommande diskussioner kring globala trender och pågående stora strukturförändringar i Sverige och omvärlden och behovet av att synliggöra och hantera dessa i den strategiska planeringen av den svenska besöksnäringen. Besöksnäringens utveckling behöver belysas i nya perspektiv. Det är viktigt att förstå hur besöksnäringen kan hantera framtida utmaningar och samtidigt utveckla strategier och insatser som driver fram landet till en konkurrenskraftig och ledande turismnation.

Projektet Visit the Future är nu avslutat och har resulterat i en omfattande rapport som spänner över många olika kompetensområden som är viktiga för framtidens besöksnäring. I rapporten beskrivs utvecklingen fram till nu, befintliga och framtida behov och utmaningar, trender och scenarier för framtiden. Rapporten lägger fram ett stort antal konkreta förslag på insatser och aktiviteter samt förslag på aktörer som behöver bidra. Den del av arbetet som avser kunskapsutveckling har skett i samarbete mellan Svensk Turism och Tillväxtverket medan utveckling av färdplaner och förslag har genomförts av Svensk Destinationsutveckling på uppdrag av Svensk Turism och med finansiellt stöd av Tillväxtverket.

 

Ambitionen med detta arbete har varit att kunna bistå med fakta och ny kunskap, inspiration och strategiunderlag för kommande beslut. Detta som stöd för dagens och morgondagens besöksnäring.

Svensk Turism överväger nu slutsatserna i rapporten och kommer bland annat att använda den:

  • som arbetsmaterial i diskussion med politiken i samband med att forma regeringens nationella strategi för svensk besöksnäring.

  • i arbetet med etablering av samverkansarenan där de förslag som lagts kring arenan kommer att analyseras noga.

  • i övrigt strategiskt arbete för besöksnäringen utveckling.

 

 

Det har varit en gedigen uppgift att samla och sammanfatta allt det som kommit fram under projektets gång och vi vill rikta ett stort tack till Tord Carnlöf på Svedest för en mycket bra rapport. Vi vill också tacka alla de personer över hela landet som varit involverade och bidragit genom think tanks, intervjuer, seminarier, pilotprojekt, i strategiarbetsgrupper med mera.

Material under projektets gång

Rapport Visit the Future, november 2017

Sammandrag av genomförda Think Tanks, (film) oktober 2018

Besök hemsidan för Visit The Future.