top of page

Visit The Future

I två projekt under perioden 2016 - 2020 arbetade Svensk Turism i samarbete med Tillväxtverket med kunskapsutveckling utifrån konceptet Visit the Future. Projekten syftade till att identifiera och beskriva besöksnäringens utmaningar och möjligheter inför framtiden. Arbetet drevs under projektledning av Svensk Destinationsutveckling.

Projektet startades utifrån återkommande diskussioner kring globala trender och pågående stora strukturförändringar i Sverige och omvärlden och behovet av att synliggöra och hantera dessa i den strategiska planeringen av den svenska besöksnäringen. Ambitionen med arbetet var att kunna bistå med fakta och ny kunskap, inspiration och strategiunderlag för kommande beslut, handlingsplaner, projekt och insatser på olika nivåer och hos olika aktörer inom turism och besöksnäring.

Projektet Visit the Future är avslutat och resulterade i en omfattande konsultrapport Plattform 2030 - underlag till svensk turismindustris strategiska utveckling som spänner över många olika kompetensområden som är viktiga för framtidens besöksnäring. I rapporten beskrivs utvecklingen fram till 2020, befintliga och framtida behov och utmaningar, trender och scenarier för framtiden. Konsultrapporten lägger fram ett stort antal konkreta förslag på insatser och aktiviteter samt förslag på aktörer som behöver bidra.

”Plattform 2030 - underlag till svensk turismindustris strategiska utveckling” utgör inte en färdig strategi utan är ett underlag för ett fortsatt strategiskt utvecklingsarbete.

 

Den del av arbetet som avser kunskapsutveckling har skett i samarbete mellan Svensk Turism och Tillväxtverket medan utveckling av plattform och förslag i rapporten har genomförts av Svensk Destinationsutveckling på uppdrag av Svensk Turism och med finansiellt stöd av Tillväxtverket.

Rapporter och material från projektet:

Plattform 2030 - underlag till svensk turismindustris strategiska utvecklingjuni 2021

Rapport Visit the Future, november 2017

Sammandrag av genomförda Think Tanks, (film) oktober 2018

bottom of page