Kontakt

Svensk Turism AB          

Box 3546

103 69 Stockholm 

Besöksadress:

Sveavägen 25

111 34 Stockholm

E-post: info@svenskturism.se         

Tel: 08-762 74 00

© 2019 Svensk Turism AB 

Om Svensk Turism

Svensk Turism AB samlar den svenska besöksnäringen och ägs av cirka 170 företag och organisationer som representerar tiotusentals företag i hela besöksnäringen, det vill säga inom områdena resa, äta, bo och göra. 

Svensk Turism AB:s samlade aktievärde uppgår till SEK 7,4 miljoner där de största aktieägarna är:

  • Jämtland Härjedalen Turism, JHT

  • Visita - Svensk besöksnäring

  • SCR Svensk Camping

Svensk Turism AB:s uppgifter är:

  • att förvalta näringens del av ägarskapet i, det med staten hälftenägda, kommunikationsbolaget VisitSweden AB. Det innebär bl.a. tillsättandet av näringens fyra ordinarie ledamöter och två suppleanter i VisitSweden AB:s styrelse.

  • att vara huvudman för ”Nationell strategi för svensk besöksnäring”.

  • att utgöra ett forum för den svenska besöksnäringens strategiska utveckling.

Svensk Turisms styrelse utses av den årliga bolagsstämman.

Se hela styrelsen här.  ​

ski_girl.jpg

Ordförande har ordet

Susanne Andersson Pripp 

Ordförande Svensk Turism AB

2019 blir ett spännande år för Svensk Turism.
 

Vår framtidsspaning ”Visit the Future” har bidragit till att helt nya samarbeten mellan besöksnäringen och andra verksamheter kommer att starta. Det handlar om att kombinera besöksnäring i smarta destinationer, robotisering och kanske också nanoteknologi. Det här är bara början. Vi ser många möjligheter att skapa win-win mellan vår växande, upplevelsebaserade näring och ny teknologi. Men vi kan också utveckla samarbetet kring mjuka värden. Det värdskap som är kärnan i besöksnäringens verksamheter behöver tas tillvara och utvecklas i andra branscher. Här har vi lång erfarenhet och mycket att lära ut.
 

Svensk Turisms arbete med en ny strategi kommer att ske i en öppen process där alla som vill bidra till hållbar turism och växande besöksnäring är välkomna att bidra. All kunskap som vuxit fram i projektet ”Visit the Future” kommer att ligga till grund för en ny strategi som börjar gälla från 2020. Svensk Turisms strategiarbete kommer att bygga på en utvecklingsprocess där vision och delmål byggs upp adaptivt, interaktivt och med hållplatser längs vägen.

 

Att vi måste utveckla turismen hållbart blir mer och mer uppenbart. Svensk Turism antar utmaningen att tillsammans med näringens alla aktörer bidra till genomförandet av Agenda 2030.