top of page

Samverkansarenan för besöksnäringen

Under 2020-2021 arbetade Svensk Turism AB, tillsammans med Tillväxtverket, för att utveckla en samverkansarena för besöksnäringen - en arena som samlar besöksnäringens företag, formulerar näringens behov och är drivande i näringens hållbara tillväxt. 

 

I slutet av november 2019 meddelade regeringen att man avsåg att finansiera utvecklingen av en samverkansarena som ska ägas och drivas av besöksnäringens aktörer. Beslutet låg i linje med det som besöksnäringsutredningen ”Ett land att besöka” lyfte fram och som fick stöd av näringens samtliga aktörer. Tillväxtverket fick ett regeringsuppdrag att i en uppstartsfas stödja näringen i arbetet och i januari 2020 beviljades Svensk Turism AB:s ansökan om att få uppdraget att utveckla arenan. Svensk Turism AB utsåg Ola Lindgren Nilsson till projektledare för att tillsammans med Linn Uggerud och styrelsen i Svensk Turism utforma den nya samverkansarenan. 

 

Bakgrunden till projektet var att besöksnäringen behövde samla sig för en starkare gemensam struktur och mobilisera engagemang och resurser för att möta de offentliga insatserna. Det handlar om att skapa mervärde för alla som företräder resa, bo, äta, göra och handla vilket också innebär ett tydliggörande av aktörssystemet för företagen så att resurser utnyttjas på bästa sätt. 

Projektet avslutades i augusti 2021 och inom projektet arbetades förslag till upplägg och innehåll för en samverkansarena för besöksnäringen fram och lämnades över till Svensk Turism. I samband med detta genomfördes ett omstartsarbete inom Svensk Turism vilket resulterade i en verksamhet med större fokus på de privata företagen inom besöksnäringens olika branscher. En ny styrelse som speglar detta valdes på bolagsstämman 2021. Svensk Turism AB samlar den privata delen av besöksnäringen och arbetar för en hållbar och konkurrenskraftig besöksnäring i Sverige, byggd på företagens behov och möjligheter, i samverkan med det offentliga.

Pressmeddelande Svensk Turism 

Regeringens uppdrag

Regeringens pressmeddelande

 

bottom of page