Samverkansarenan för besöksnäringen

Svensk Turism AB har under 2020-2021, tillsammans med Tillväxtverket, arbetat för att utveckla en samverkansarena för besöksnäringen. Samverkansarenan ska samla besöksnäringens företag, formulera näringens behov och vara drivande i näringens hållbara tillväxt. 

 

Samverkansarenan ska tydliggöra hela värdekedjans roll i att leverera hållbara destinationer och upplevelser till våra besökare. Besöksnäringen behöver samlas för en starkare gemensam struktur och mobilisera engagemang och resurser för att möta de offentliga insatserna. Det handlar om att skapa mervärde för alla som företräder resa, bo, äta, göra och handla vilket också innebär att vi behöver tydliggöra aktörssystemet för företagen så att resurser utnyttjas på bästa sätt. 

I slutet av november 2019 meddelade regeringen att man avsåg att finansiera utvecklingen av en samverkansarena som ska ägas och drivas av besöksnäringens aktörer. Tillväxtverket fick uppdraget att i en uppstartsfas stödja näringen i det arbetet. Svensk Turism AB:s är den aktör som fått Tillväxtverkets uppdrag att utveckla arenan. 

Svensk Turism AB samlar redan idag besöksnäringen och är en plattform för turismen i Sverige och utgör en lämplig grund i det bygge av samverkan som arenan ska utgöra i framtiden. Svensk Turism AB vill samla den privata delen av besöksnäringen och bidra till en hållbar och konkurrenskraftig besöksnäring i Sverige, byggd på företagens behov och möjligheter, i samverkan med det offentliga.