top of page

Tas turismen på allvar?


Turismen är oerhört lönsam och ger fler jobb än många stora svenska industriföretag tillsammans. Ändå verkar man från politiskt håll inte ta turismnäringen på allvar.

I juni 2007 är SCB klara med nationalräkenskaperna för 2006. Då tros siffrorna visa att den svenska turism- och besöksnäringen förra året omsatte över 200 miljarder kronor och drog in mer exportpengar än hela bilindustrin. Detta baseras på att omsättningen 2005 låg på 191 miljarder och tillväxten i näringen är nästan 10 procent. Turismen sysselsätter fler än 130 000 människor - fler anställda än vad Volvo, Ericsson, Scania, AstraZeneca, TeliaSonera, H&M, Skanska och Atlas Copco har tillsammans i Sverige.

Man skulle kunna tro att turismnäringen därför får största tänkbara stöd och uppmuntran av politiker och myndigheter. Men så är det inte. Till TT säger Dennis Bederoff på Nutek, den statliga myndighet som bland annat ska utveckla och främja turismnäringen, att förklaringen är att det svenska samhällsbygget inte är kons1rat för personalkrävande tjänsteföretag.

- Politikernas fokus ligger fortfarande enbart på varuproduktion där det finns "riktiga jobb", säger han. Han konstaterar också att skattesystemet är designat för att passa den varuproducerande industrin med avskrivningsregler och hög skatt på arbete vilket uppmuntrar till rationaliseringar och robotisering.

Turismens andel av Sveriges BNP ligger på runt 2,5 procent, vilket är lite bättre än i Finland och Danmark, men klart sämre än i Norge. Detta hänger ihop med att svenska staten satsar förhållandevis lite på att marknadsföra Sverige som besöksmål för internationella turister. Vid en jämförelse med övriga nordiska länder kan man konstatera att Sverige anslår ungefär 11 kronor per år och invånare medan man i Norge, Danmark och Finland satsar omkring tre gånger så mycket.

Det statsråd som i regeringen ansvarar för turistfrågorna är näringsminister Maud Olofsson. Till TT säger hon att regeringen har en turistpolitik, men kan göra mycket mer och framför allt samla fler insatser till en helhet.

Maud Olofsson håller delvis med kritiken om bristande politiskt stöd för turismen; ogynnsamma momsregler, dålig statlig marknadsföring av Sverige som turistland etc.

- Vi har blivit duktigare på marknadsföring och vi ser också turismnäringen som just en näring och inte som en kulturyttring, som den betraktats som tidigare, säger hon till TT.

När det gäller konkreta åtgärder pekar Maud Olofsson i första hand på regeringens förslag om sänkta arbetsgivaravgifter för tjänstesektorn, som ännu granskas av EU-kommissionen och som regeringen hoppas införa 2008.

- En tanke bakom det förslaget är naturligtvis att den arbetskraftsintensiva turismnäringen kan utvecklas ännu mer.

Andra åtgärder som hon lyfter fram är ytterligare 10 miljoner kronor till marknadsföring utomlands och sänkt moms på skidliftar.

- Det finns fler förslag på åtgärder som turismnäringen tjänar på, även om vi inte kallar det för turistpolitik. Den förra regeringen föreslog till exempel hårdare regler för säsongsanställningar som skulle gjort det oerhört besvärligt för turismföretagen, men de förslagen går vi igenom nu och tar bort, säger Maud Olofsson till TT.

Den svenska turism- och besöksnäringen vill också att regeringen försöker påverka EU så att restaurangmomsen kan sänkas i Sverige.

- Jag vet att det är en besvärlig fråga som leder till ganska mycket svart verksamhet, säger Maud Olofsson. Men vårt förslag om arbetsgivaravgifter bland tjänsteföretagen är ju ett sätt att minska företagens kostnader även om det är på personal och inte på momsen. Men för det enskilda företaget spelar det nog inte så stor roll, de viktigaste är att de får bättre marginaler för att driva restaurangverksamhet.

Ett tecken på att även den nuvarande regeringen sätter fokus på den traditionella industrin är det nya Globaliseringsrådet som hade sitt första sammanträde nyligen och där regeringen vill ha "dialog med fack och näringsliv". Vid sidan av politiker, däribland Maud Olofsson, och arbetsmarknadens parter är industrin väl företrädd i den 25 personer stora gruppen. Däremot finns ingen företrädare för turismnäringen, trots att den är en av vinnarna i den ökande globaliseringen.

- Det finns många näringar som inte är representerade där, men man får väl se det som att jag som turistminister representerar turismnäringen, säger Maud Olofsson till TT.

* * *

I ett längre inslag på SVT:s Rapport kommenterade Svensk Turisms vice ordförande (tillika vd för Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare SHR) Mats Hulth ovanstående frågor.

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page