top of page

Svensk Turism om nationella planen för transportsystemet


Besöksnäringen är en basnäring med en tydlig vision om ökad sysselsättning och fördubblad omsättning. En av huvudnycklarna för att nå den visionen är ett fungerande transportsystem - ett attraktivt turistland är ett land med hög tillgänglighet och det kräver god fysisk infrastruktur och väl fungerande transportmedel. Snabba, bekväma och hållbara transporter är faktorer som mycket starkt bidrar till den svenska besöksnäringens konkurrenskraft.


Därför har en av Svensk Turisms prioriterade frågor det senaste året varit infrastruktur och transporter och vi har nyligen lämnat ett remissyttrande på Trafikverkets förslag till Nationell plan för transportsystemet 2018-2029.


Svensk Turism ser positivt på att besöksnäringens betydelse tydligt uttrycks i planförslaget men konstaterar samtidigt att resonemang och konkreta förslag i mångt och mycket fortfarande relaterar till medborgarnas behov, godstrafik och näringsliv i form av traditionell industri. Besöksnäringens utveckling är beroende av långsiktighet och uthållighet i befintliga och kommande transportlösningar där transportbehovet gällande nationella och internationella besökare, anställda och varuförsörjning är väl tillgodosett.


Avgörande för besöksnäringens utveckling är sammankopplingen av olika trafikslagen så att besökaren kan ta sig hela vägen från viktiga knytpunkter och ända fram till sin slutdestination. Svensk Turism menar att det transportslagsövergripande systemperspektivet har ett för begränsat utrymme i planförslaget och att det finns stor potential i att öka detta perspektiv och prioritera åtgärder som på ett effektivt sätt kan sammankoppla olika trafikslag samt även ta hänsyn till våra grannländers internationella nav. Först när både spårbunden trafik, vägar, flyg, buss och båt är väl utvecklade och effektivt sammankopplade finns rätt förutsättningar för besöksnäringens fulla potential.

Senaste inlägg

Visa alla

Besöksnäring i städer och på landsbygd

Besöksnäringen har ökat som andel av ekonomin, både i städer och på landsbygder. En ny rapport från SKL kartlägger kunskapsläget kring besöksnäringens betydelse för lokal/regional utveckling och ger e

Comentários


bottom of page