top of page

Näringens nya nationella naturturismstrategi lanserades i Almedalen


Under Almedalsveckan tog statssekreterare Stina Billinger, en av näringsminister Mikael Damberg närmaste medarbetare, emot besöksnäringens nationella naturturismstrategi. Den innehåller 25 förslag för att öka tillgången till orörd natur, stimulera branschens affärsutveckling och optimera samhällets stöd och insatser till en växande naturturism. Den gemensamma strategin är framtagen av Naturturismföretagen (tidigare Ekoturismföreningen) tillsammans med Svensk Turism och Visita.

- Även om Naturturismföretagen är initiativtagare till arbetet med den nationella strategin, är processens viktigaste resultat att det nu finns en gemensam plattform att agera utifrån för Naturturismföretagen, Svensk Turism och Visita, säger Per Jiborn Naturturismföretagens generalsekreterare och fortsätter:

- Den samlade besöksnäringens gemensamma strategi har förverkligats tack vare inspel från närmare hundra företag, markägare, företrädare för landets regionala turismorganisationer, Visit Sweden och inte minst Tillväxtverket, som har finansierat och medverkat i utvecklingen av strategin.


Visitas ordförande Maud Olofsson hälsade välkomna och Svensk Turisms ordförande Susanne Andersson Pripp inledde presentationen utifrån budskapet om naturen som en av landets främsta reseanledningar och överlämnade därefter dokumentet till Stina Billinger, statssekreterare hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg. 


- Vi ser idag en växande efterfrågan på natur- och kulturbaserade upplevelser där ett av våra absoluta attraktionsvärden är just den svenska naturen.Sverige har god potential och mycket att vinna på att utveckla denna reseanledning ytterligare. Gör vi det på ett långsiktigt och strategiskt sätt stärks hela besöksnäringens konkurrenskraft för vi är ett ekosystem där aktörer inom områdena resa, äta, bo och göra är beroende av varandra och framförallt av attraktiva reseanledningar säger Susanne Andersson Pripp. 


Målet med den nationella naturturismstrategin är att stimulera naturturismens växtkraft, öka graden av professionellt företagande och bidra till en hållbar utveckling av branschen. En inledande nulägesanalys förklarar naturturismens särdrag, styrkor, svagheter och framtida potential. Därefter presenteras 25 förslag på tre utvecklingsområden - natur, näring och samhälle. Kort kan strategin summeras i följande tre punkter.


Naturturismens växt- och attraktionskraft i vild och vacker svensk natur behöver öka. Här syftar förslagen till att utveckla naturturismen i skyddade områden, stimulera ett besöksvänligt skogsbruk utifrån Sveaskogs ekoparker och medverka till dialog och ett nationellt ramverk för turism på annans mark. Vidare framhäver strategin behovet av övergripande planering och pekar på en slumrande framtidspotential för fördjupad samverkan med andra småskaliga gröna näringar som jordbruk, kustfiske och rennäring.

Området om näringen fokuserar på effektivare affärsutveckling och innehåller förslag om närmare samverkan mellan större boendeanläggningar och mindre aktivitetsföretag, översyn av gjorda satsningar på kvalitetssäkring, ett närmare samarbete mellan regionala och nationella aktörer, förbättrad tillgång till kapital för nyföretagande och ägarskiften, och åtgärder som stärker branschens egen organisering.

Under sista utvecklingsområdet om samhällets ansvar och roll presenteras tankar och förslag kring transporter, leder, bredband, kompetensförsörjning, forskning, regelverk, rörligt friluftsliv, internationell marknadsföring och statistik för svensk naturturism. Bra och fungerande infrastruktur, konkurrensneutrala spelregler och genomtänkta och optimerade främjandeinsatser är röda trådar som löper genom avsnittet.


Efter överlämnandet tackade statssekreteraren Stina Billinger på Twitter för strategin och lovade att innehållet ska förvaltas på bästa sätt. Naturturismstrategin har även tydliga kopplingar till regeringens egen besöksnäringsutredning Ett land att besöka, som presenterades i slutet av förra året. Nu i veckan lovade även Socialdemokraterna en storsatsning på svensk turism. Hundra miljoner kronor årligen under nästa mandatperiod ska bland annat bidra till mindre regelkrångel, ökad hållbarhet och effektivare digitalisering av näringen.

- Nu börjar det riktiga jobbet. När våra förslag i dialog med andra aktörer ska förverkligas i bättre villkor för svensk naturturism, säger Per Jiborn.


Här går det att ta del av strategin.

Senaste inlägg

Visa alla

Besöksnäring i städer och på landsbygd

Besöksnäringen har ökat som andel av ekonomin, både i städer och på landsbygder. En ny rapport från SKL kartlägger kunskapsläget kring besöksnäringens betydelse för lokal/regional utveckling och ger e

Comments


bottom of page